Migrationsrätt


Advokatfirman Ståhl biträder dig i migrationsrättsliga frågor såsom vid ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, svenskt medborgarskap eller vid prövning av asyl m.m.

I det fall du önskar att bosätta dig i Sverige för att exempelvis studera, arbeta eller etablera en verksamhet krävs uppehållstillstånd. Att ansöka om uppehållstillstånd med hänvisning till exempelvis studier, arbete eller egen verksamhet kan vara komplicerat. Advokatfirman Ståhl är rådgivare till utländska klienter, från olika delar av världen, under ansökningsprocessen.

En utländsk medborgare som har flytt från sitt hemland på grund av förföljelse kan söka asyl i Sverige. En asylansökan prövas av Migrationsverket och du kan begära att en advokat förordnas som offentligt biträde. Advokaten ska tillvarata dina rättigheter, förklara asylprocessens gång samt närvara på möten med Migrationsverket. Om din asylansökan avslås av Migrationsverket kan advokaten assistera vid överklagande. När en advokat förordnas som offentligt biträde vid prövning av asyl betalar staten kostnaden.

Avseende övriga ärenden såsom ansökan om arbetstillstånd eller medborgarskap betalar inte staten advokatens arvode. Advokatfirman Ståhl ställer dock alltid arvodet i proportion till uppdragets omfattning, art och svårighetsgrad. Enkel rådgivning ska vara billig, förutsägbar och kan erbjudas till ett fast pris, medan mer komplicerade eller omfattande uppdrag kan motivera högre kostnader.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatfirman Ståhl omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.